22. ročník setkávání zástupců klubů dárců krve z ČR

Pro veřejnost
22. republikového setkání zástupců Klubů dárců krve ČČK.
24.10.2015 KDK České Budějovice , Purkarec


Tisková zpráva:

Setkání potvrdilo, že kluby dárců krve dlouhodobě směřují k podpoře a přirozenému společenskému ocenění dárců. Již v roce 2012 prakticky ukončil svou činnost jediný klub mimo spolkovou činnost ČČK a tím prakticky ustali snahy dárce motivovat okamžitými výhodami včetně snahy o placení poskytnuté krve a jejich částí.

Tento stav nás motivuje dále hledat způsoby jak dárce, zpravidla běžné občany představit v roli vysoce společensky hodnotného člověka. Aby Jánského plakety, Zlaté kříže a Kapky krve nebyly jen součástí domácího „skleníku“ vitríny dosažených ocenění na která po jejich převzetí při slavnostním shromáždění dále jenom padá prach.

Kluby dárců krve v dalším období chtějí sehrát úlohu propagátorů a hlavně motivovat svými aktivitami své spoluobčany k rozvoji bezplatného dárcovství ale také tvorbě hodnotného spolkového života. V tom vidíme možnost uspokojení a společenského uplatnění pro všechny zájemce. Dnešní doba více jako jiná potřebuje silnou občanskou společnost, hrdou a spolehlivou. Ochotnou k pomoci a také lidskosti. Naše kluby dárců krve mají upřímnou snahu stát v řadě dalších spolků v naší zemi. A mimo svoji specifiku poskytovat svým členům ochranu, pomoc, kulturní i sportovní vyžití a bezpečné a ověřené naplnění prvků humanity.

Chtěli bychom touto zprávou vyvolat další rozvoj a vznik klubů i v jiných místech ČR a rozšířit počet členů i příznivců. Na sledovaných statistikách našich poměrně dobře udržovaných webových stránkách je vidět postupný nárůst čtenářů i přispěvatelů Jen samotný Klub dárců krve v ČB má několik set příznivců a pořad vysílaný v TV zaujal více jak 400 zájemců. Což bylo pro samotné autory pořadu velké překvapení u jinak silně komerčního media (TV Šlágr) jak téma bezplatného dárcovství krve osloví publikum i s dopadem na jejich ekonomické aktivity. Věříme, že v dalším období už nebudou jako z počátku skepticky přistupovat k naší nezištné nabídce jen se zaujetím pro samotnou věc.

Diskutovaná byla dlouhodobá snaha transfuzních služeb o cílené odběry tak, aby krve a prostředků z ní bylo trvale dostatečné množství, ale nedocházelo k jejich exspiraci bez využití a také naplnění snahy dárců o odběr v jim co nejvhodnější době. Prvním krokem se jeví webové stránky většiny oddělení TS kde je možné sledovat aktuální potřebu a tedy možnost volného odběru. Myslíme si že dalším pokračováním by mohla být samostatná mobilní aplikace, která by dokázala interaktivně řešit pozvánku, objednávku sledování termínů ale i svolání na akutní odběry v době krizových situací.

Jednání potvrdilo i možnost ocenit cestou ČČK ty dárce krve kteří sice dávají v komerčním centru, ale nepřijali za takový to dar žádné finanční prostředky ani za dopravu. Přesto by bylo vhodné doplnit informaci, že tato odebraná krev a plazma je předmětem prodeje na zpracování a není zpětně používána k léčení v ČR.

Jak se s námi spojit abychom mohli pomoci při vzniku klubu je vhodné využít rozcestníku, který jsme z vlastních prostředků KDK Praha 1 a ČB vybudovali na http://kdk.cervenykriz.eu/ Je k dispozici zdarma pro všechny i nové kluby dárců.

Naše poděkování patří OS ČČK v Českých Budějovicích pod vedením ředitelky Hany Vacovské za úhradu výdajů spojených s náklady na jednání. Za odborné informace z transfuzní služby a osobní účast na jednání děkujeme primáři TO v ČB MUDr. Petrovi Biedermannovi. Jedná navštívil zástupce Úřadu ČČK z Prahy MUDr. Jaroslav Hornych a přednesl ucelený přehled statistických údajů z oblasti bezplatného dárcovství krve v ČR , děkujeme.


Závěrečné vyhlášení:

1. Shromáždění zástupců klubu dárců krve na svém 22. setkání bere na vědomí všechny přednesené příspěvky a vystoupení. Hostitelský klub žádáme o jejich písemné zpracování a zveřejnění na webu.
2. Shromáždění zástupců klubu dárců krve na svém 22. setkání ukládá zvoleným mluvčím v rámci svých možností sledovat vývoj v oblasti dárcovství ve svých regionech a být nápomocni vzniku nových klubu dárců krve. O svých aktivitách a zejména úspěších informovat prostřednictvím webu (rozcestníku).
3. Shromáždění zástupců klubu dárců krve na svém 22. setkání žádá zástupce Úřadu ČČK aby sledoval novinky v oblasti transfuzní služby v návaznosti na dárce krve dopadu na kluby dárců a tyto informace předával všem KDK v ČR.
4. Shromáždění zástupců klubu dárců krve na svém 22. setkání žádá hostitelský KDK z ČB aby vypracoval aktualizovaný přehled emailových kontaktu a ty předaly MUDr. Hornychovi k využití.
5. Shromáždění zástupců klubu dárců krve na svém 22. setkání bere na vědomí přihlášku KDK v Nymburku – Poděbradech na organizování dalšího ročníku těchto setkání.
6. Shromáždění souhlasí s pověřením funkcemi mluvčích na další období:
Ing. Mareček Jiří
Vladimír Heligman
Jindřich Klíma


Vygenerované za: 0.05 sekund